Thần chú Mật tông 密宗神咒


[大 吉祥天女咒] (Chú đại cát tường Thiên nữ) NAMO BUDDHAYA.NAMO DHARMAYA.NAMO SAM-GHAYA.NAMO SRI MAHA-DEVIYE.TADYATHA,OM PARI-PURANA,CARE SAMANTA,DARSANE,MAHA VIHARA-GATE,SAMANTA VI-DAM MANE,MAHA-KARYA PRATI-STHAPANE,SARVARTHA SADHANE,SAMANTA SU PRATI-PURI,A-YATHA DHARMATA,MAHA VI-KURVITE,MAHA MAITRI,UPA-SAMHITE,MAHA-KLESE SU SAM-GRHITE,SAMANTARTHA,ANU-PALANE SVAHA.

[阿弥陀佛真言] OM AMRTA TEJE HARA HUM

[白衣观世音菩萨真言] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA-VISAYA SAMBHAVE PADMA-MALINI SVAH

 

[般若大心陀罗尼] TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARA-SAMGATE BODHI SVAHA

[变食真言] NAMO SARVA TATHAGATA,VALUSHI OM, SAMPRA-SAMPRA HUM.

[不动明王慈救咒] NAMO SAMANTA,VAJRA-NAM,CANDA MAHA ROSAMA. SPOTAYA HUM, TRAT HAM MAM.

[不动明王小咒] NAMAH SAMANTA-VAJRA NAM HAM

[不空大灌顶光真言(光明咒)] OM AMOGHA VAIROCANA MAHA MUDRA MANI PADMA JVALA PRA-VARTAYA HUM

[持地菩萨真言] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHARANI DHARA SVAHA

[大宝楼阁心咒,随心咒] OM MANI VAJRA HUM , OM MANI DHARI HUM PHAT

[大佛顶首楞严王心咒] OM ANALE ANALE VISADA VISADA BANDHA BANDHA BANDHANI BANDHANI VIRA VAJRA PANI PHAT HUM BHRUM PHAT SVAHA

[大佛顶一字金轮真言] OM BHRUM

[大黑天真言] OM MAHA-KALAYA SVAHA

[大势至菩萨真言] OM SAM JAM JAM SAH SVAHA

[大随求陀罗尼] OM VAJRA PARASU PASA KHARGA CAKRA TRISULA CINTAMANI MAHAVIDYA DHARANI SVAHA HUM.

 

[得儿灭罪真言] OM SARVA TATHAGATA, VAYE-VALU INTI, JAYA-JAYA SVAHA.

[地藏菩萨法身印咒(灭定业真言)] OM PRAMARDANE SVAHA

[地藏菩萨心真言] OM HA HA HA VISMAYE SVAHA

[帝释天真言] NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM SAKRAYA SVAHA

[多罗菩萨(绿救度佛母)真言] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TARE TARINI KARUNA UDBHAVA SVAHA

[佛灭罪咒] OM MANI MANI SAMANI SVAHA.

[佛说炽盛光消灾吉祥陀罗尼(消灾吉祥神咒) ] NAMO SAMANTA BUDDHANAM APRATIHATA SASANANAM TADYATHA OM KHA KHA KHA HI KHA HI HUM HUM JVALA JVALA PRAJVALA PRAJVALA TISTHA TISTHA STHIRI STHIRI SPHOTA SPHOTA SANTIKA SRIYE SVAHA

[佛说陀罗尼句经咒] OM, CHAY LAY, MAHA CHAY LAY,LONI YOUKIA MUKIA,SAPOTEE MAHA SAPOTEE,SVAHA.

[甘露水真言] NAMO SULUPOYA, TATHGATAYA TADYATHA, OM SULU-SULU, PRA-SULU, PRA-SULU, SVAHA.

[功德宝山神咒] NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, ,NAMO SANGHAYA, ,TADYATHA ,OM, SIDDHI FULULU, SIDDULU, CHILIPO,KIALIPO,SIDDALI, PULULI SVAHA.

[观音菩萨六字大明真言] OM MANI PADME HUM HRIH

[光明咒] OM AMOGHA VAIROCANA , MAHA MUDRA MANI, PADMA JVALA , PRA-VARTAYA HUM.

[吉祥天真言] OM MAHA SRIYA SVAHA.

[金刚界大日如来真言] OM VAJRA DHATU VAM

[金刚萨(捶-扌+土)心咒] OM VAJRASATTVA HUM

[净三业真言] OM SVABHAVA SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SUDDHOHAM

[净土真言] NAMO AMRTU ,TAPAYASVAHA.

[开敷华王如来真言] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAM VAH SVAHA

[孔雀明王心真言] OM MAYURA KRANTE SVAHA

[莲花生大士根本咒] OM A HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

[莲花生大士心咒] OM PADMA VAJRA HUM

[六字大明咒] OM MANI PADME HUM

[龙神神咒] NAMO SAMANTA,BUDDHANAM,NAGA SRIYA SVAHA.

[弥勒菩萨真言] OM MAITREYA SVAHA

[难陀龙王真言] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NANDAYA SVAHA

[毗沙门天王真言] NAMAH SAMANTA- BUDDHANAM VAISRAVANAYA SVAHA

[普供养真言] OM GAGANA SAM-BHAVA VAJRA HOH

[普贤菩萨真言] OM SAMANTA-BHADRA SVAHA

[千手千眼观自在菩萨心咒] OM VAJRA DHARMA HRIH

[求愿满足真言] OM,SARVA CHICHU CHIALOYE,DHARANI INTILIYE SVAHA.

[胜幡神咒 ] (此咒可医 治一切病症):NAMO SAKYAMUNIYE,TATHAGATAYE,ARHATE,SAMYAK-SAMBUDDHAYA,TADYATHA,OM SHANMI-SHANMI,SARVA BUBO,BANLU SAMONI(YA) ,SVAHA.(此咒出自《佛为胜光天子说王法经》

[胜愿真言] OM, SARVA TATHAGATA ,SIANYITA, SARVA SAPTVANAM,SARVA SIDDHAYA,SAMPONI YANTAM,TATHAGATA, SECHI CHUAN ADISHTITEH TAM.

[释迦如来小咒] NAMAH SAMANTA BUDDHANAM BHAH

[胎藏界大日如来真言] A VI RA HUM KHAM

[天地真言] NAMO SAMANTA,BUDDHANAM,PILITIVEYI SVAHA.

[文殊师利菩萨五字真言] A RA PA CA NA

[消除一切业障咒] OM TAJI TOJI SVAHA.

[心地神咒] OM SUDDHE CITTA VAJRA.

 

[虚空藏菩萨真言] OM VAJRARATNA OM TRAH SVAHA

[药师如来灌顶真言] NAMO BHAGAVATE BHAISAJYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA TADYATHA OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAM-UDGATE SVAHA

[增强记忆力神 咒] OM WANGI SORE MAM

[准提菩萨真言] NAMO SAPTANAM SAMYAK-SAMBUDDHA KOTINAM TADYATHA OM CALE CULE CUNDE SVAHA

[准提神咒] NAMAH SAPTANAM, SAMYAKSAMBUDDHA, KOTINAM, TADYATHA,OM, CALE CULE CUNDI SVAHA.

[自誓受菩提心戒真言] OM BODHICITTAM UTPADAYAMI.

thaylinh.com