Tài bảo thiên vương Tâm chú (财宝天王心咒)


嗡 贝夏哇那也 梭哈 
 
ÔNG  BỐI HẠ OA NÁ DÃ  THOA CÁP  
wēng  bèi xià wa nà yě  suō hā
 
 
Tài bảo thiên vương quản lý sự chuyển hóa công đức và báo phúc ở nhân gian, phân phát tài sản cho mọi người, duy trì Phật pháp, loại bỏ ma chướng, người tu hành sẽ được phúc báo.
 
Tài bảo thiên vương là một trong tứ đại thiên vương, bảo vệ nhân gian nên còn được gọi là "hộ thế", tiếng Phạn là kuberd.
Theo Tạng Mật, Tài bảo thiên vương còn gọi là "Nam Thông Tạ", là hóa thân của Bảo sinh Như Lai ở phương Nam, xung quanh có bát lộ tài thần hộ giá, hỗ trợ Tài bảo thiên vương cứu độ chúng sinh.
 
Để có quyền pháp của Tài bảo thiên vương, cần đến trước mặt khẩn cầu, kiên trì đọc chú, thường xuyên bố thí giúp đỡ chúng sinh, sẽ được Tài bảo thiên vương và Bát lộ tài thần trợ giúp, sự nghiệp sẽ thuận lợi phát đạt.