Cầu thần tài theo quan niệm Mật tông


Cầu tài phải bỏ tài: Cầu thần tài là phải học theo tinh thần của thần tài, muốn nhận được phải biết cho đi. Phật giáo chú trọng đến nhân quả, tu theo thần tài cũng vậy, phải ưa bố thí như thần tài, và phải hiểu được rằng có nguyên nhân bố thí mới có kết quả tăng tiền tài. Ngoài việc bố thí và làm việc thiện, cũng phải báo đáp lại cho xã hội, đây cũng là một kiểu cho đi.

Mục đích: Bái thần cầu tài

Điều kiện: Cho đi (mới có thể nhận lại)

Nhiều người nghĩ đơn giản là đầu tháng lên chùa thắp hương, cho ít tiền công ích là xong. Hoặc có người nghĩ mua tượng thần tài, hàng tháng mang ra tắm rửa, là có thể cầu được ước thấy. Nhưng hình thức biểu hiện cần thiết là gì? Hãy xem mục bên dưới:

thaylinh.com